Kamis, 03 Mei 2018

Perihal Situs Web

Kursus Internet Marketing DUMET School eka veba prstha (vebaprstha mhanuna dekhila lihilele) he eka dasta'aivaja ahe je varlda va'ida veba ani veba bra'ujharasathi yogya ahe. Eka veba bra'ujhara monitara kinva moba'ila divha'isavarila veba prstha pradarsita karate veba prstha sadharanatah kaya ahe he drsyamana ahe, parantu pada eka sanganakasa pha'ila dekhila sandarbhita karu sakate, sahasa ecati'ema'ela madhye likhita kinva tulanatmaka markapa bhasa. Veba bra'ujhara veba prstha sadara karanyasathi likhita veba prsthasathi vividha veba sansadhana ghatakan ce samanvaya sadhato, jase ki saili patrake, skripta ani pratima. Visista vebaprstha hayaparateksta pradana karatata jyata nevhigesana bara kinva hayaparalinkadvare itara veba prsthansi duva sadhalela sa'idabara menu asato, he sahasa duve mhanuna olakhale jatata. Netavarkavara, eka veba bra'ujhara rimota veba sarvharavaruna eka veba prstha prapta karu sakato veba sarvhara korporeta intraneta sarakhya khajagi netavarkavara pravesa pratibandhita karu sakate. Asa vinantya karanyasathi veba bra'ujhara hayaparateksta transaphara protokola (HTTP) vaparate. Eka sthira veba prstha (kahivela eka sapata prstha/ stesanari prstha ase mhatale jate) eka veba prstha ahe je vaparakartyasa san cayita kelelya rupata vitarita kele jate, eka veba anuprayogane tayara kelelya gatisila veba prsthampeksa parinami, eka stetika veba prstha sarva sandarbhampasuna sarva vaparakartyansathi samana mahiti darsavite, veba sarvharacya adhunika ksamatenusara kagadapatran cya samagri-prakara kinva bhaseta vataghatisathi jase asa avrttya upalabdha aheta ani sarvhara tase karanyasa konphigara kele ahe. Perihal Situs Web

Tidak ada komentar:

Posting Komentar